معیارها و اصول ارزیابی عملکرد در متون دینی اسلامی

نویسنده

چکیده

از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی که بر اثر بخشی و کارایی سازمانها تأثیر عمیق به همراه دارد ،((ارزیابی عملکرد کارکنان)) می باشد. با ارائه و طراحی برنامه های ارزیابی عملکرد اشکالات،نقائص و کمبودهای سازمان،شناسایی شده و تهدیدات بالقوه و بالفعل رفع خواهد شد.
مدیران با استفاده از برنامه ارزیابی عملکرد از نقاط قوت و ضعف حوزه مدیریتی خود آگاه شده و با بهره جستن از برنامه های اصلاحی به رشد و بالندگی سازمان توجه خواهند کرد . امروزه در همه سازمانها،واحدهایی متکفل انجام این وظیفه شده اند. برای اینکه ارزیابی عملکرد به نحو موثری انجام گردد تلاش زیادی در رابطه با طراحی شیوه های مناسب ارزیابی صورت گرفته است و کتب و مقالات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآمده است . تئوریهای نظم یافته در این زمینه،بیشتر از سوی عالمان مغرب زمین مطرح گردیده است و از آنجایی که براساس دیدگاه اقتضایی نظریات مدیریتی را نمی توان درهمه زمانها و مکانها و موقعیتهای مختلف بطور یکسان به کار برد ،بلکه باید به زمینه های فرهنگی،اجتماعی،جغرافیایی،اقتصادی و ... نیز نظر داشت ، بنابراین ضرورت دارد که الگوهای مورد استفاده برای سازمانهای ایران متناسب با فرهنگ حاکم بر مدیریت کشور،سنتها و ارزش های بومی باشد. به همین جهت نگارنده موضوع فوق را از دیدگاهی به بحث می کشاند که برگرفته از متون دینی اسلامی باشد و بدنبال ارائه الگویی است که ریشه در مذهب و سنت اسلامی کشورمان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها