سازمان های غیر دولتی کارآ فرین

نویسنده

چکیده

در ابن مفاله کوشش گردیده تا ضمن تشریح جایگاه سازمان های غبر دولتی و مشخصه های آن، چالشهایی که امروزه این نوع سازمان ها در فرآیند توسعهء پایدار با آن مواجه هستند مورد بررسی فرار گیرد سازمان های غیر دولتی برای.توانمند سازی خود حهت مقابله با جالشهای مورد بررسی ناچارند ظرفیتهای درو نی خود را افزأیش دهند از آنجا که رویکرد کارآفرینی به عنوان راهکار اساسی مورد توجه سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی در دنیا است، لذا سازمان های غیر دو لتی بایستی و یژگی های سازمان های کارآفرینی را در خود ایجاد نمایند تا بتوانند یاسخگوی نیازهای شهروندان باشند. با توجه به این ملأحظات این ویژگی ها در سازمان های غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفته أست و در پایان نیز موانع داخلی و محیطی کارآفرینی در سازمان های غیر دولتی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها