مدلی برای اندازه گیری و تحلیلی بهره وری پروژه ها با استفاده از رویکرد شاخصها وتکنیک AHP

نویسندگان

چکیده

لازمه اصلاح و بهبود بهره وری، انداره گیری و ارزیابی آن است. به کمک ارزیابی، چگونگی استفاده از منابع سنجیده می شود و روشهای بهبود بهره وری کشف می گردد روشهای متفاوتی برای اندازه گیری بهره وری در سطح مؤسسه توسط اقتصاددانان، مهندسین، مدیران و حسابداران ارائه شده است و همچنین محک زنی، تجزیه به عناصر و مقایسه مقادیر،واقعی، برنامه ریزی شده از رویکرد های هستند که برای تحلیل شاخصهای بهره وری بکار می روند.
مقاله حاضر با استفاده از رویکرد شاخصها تکنیک AHP و مقایسه مقادیر واقعی و برنامه ریزی شده، بهره وری پروژه ها را مورد سنجش، اندازه گیری ، تحلیل قرار داده و همراه با ارائه روش، یک متال موردی جهت تبیین هر چه بهتر این روش آورده است.

کلیدواژه‌ها