بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی وغیر انتفاعی شهر قم درسالی 82- 81

نویسندگان

چکیده

با توجه به ییچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی این تغیبرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند از این رو، بحتث سازمانهای یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مورد توجه بسیاری از سازمانها قرار گرفته است. آنچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نظری و یافته های تحقیق است، پبرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی انجام گرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده ((بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد))
جهت گرد آوری اطلاعات و یافتن ویزگی های سازمان ( دبیرستان ) یاد گیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان از پزسشنامه ی محقق ساخته پس از تعییین روایی و پایانی استفاده شده است . یعنی میزان یادگیری سازمانی مدارس غیر انتفاعی کلیه ویژگی ها ی بدست آمده بیش تر از مدارس دولتی است .

کلیدواژه‌ها