رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل

نویسنده

چکیده

در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن بیان مسأله و اهمیت آن, ادبیات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی, مباحثی همچون تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف, انواع رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته و عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی (O.C.B) مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله که کانون اصلی مقاله را تشکیل می‌دهد, متدلوژی تحقیق که مقاله بر اساس آن تنظیم گردیده تشریح شده است. به گونه‌ای که فرضیات, روش تحقیق و جامعه آماری و نمونه‌های مورد مطالعه بیان گردیده است و با توجه به این موارد, یافته‌های تحقیق با توجه به روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول تحلیلی, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان نیز با عنایت به نتایج آزمون‌های آماری, به جمع‌بندی موضوع پرداخته شده و نتیجه‌گیری صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها