دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1673، بهار 1385 (11) 
1. بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی

منوچهر شجاعی؛ فرزاد زیور‌یار؛ رضا غلامعلی‌زاده؛ حسن اسماعیلی‌بیدهندی


3. عوامل موثر بر افول سازمان

حسن میرزایی‌اهرنجانی؛ محمد‌حسین رحمتی