دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 1875، بهمن 1385 (14) 
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی

محمد سعید تسلیمی؛ عباس منوریان؛ مصطفی آشنا