در جست‌وجوی فنون تعیین روایی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین مراحل حساس در فرایند پژوهش، طراحی و تدوین ابزارهای اندازه‌گیری است. ابزار سنجش کارآمد، ابزاری است که هم معتبر و نیز روا باشد. همچنین در بسیاری از پژوهش‌های مدیریتی، پژوهشگران مدل‌های معین که در تحقیقات پیشین مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به کار می‌گیرند، یا با استفاده از دانش نوین، مدل تحقیق جدیدی را طراحی و آزمون می‌نمایند. مدل تحقیق کارآمد، مدلی است که از روایی کافی برخوردار باشد. برای تعیین روایی ابزار اندازه‌گیری و مدل تحقیق، از فنون متعددی مانند قضاوت متخصصین امر، آزمون همبستگی، ماتریس ویژگی چندگانه- مقیاس چندگانه و تحلیل عاملی استفاده می‌شود. پیشنهاد عملی این مقاله، به کارگیری تکنیک تحلیل ممیزی برای بررسی و سنجش روایی پیش‌بین و همزمان مدل‌های تحقیق مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها