دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 1674، بهار 1385 (12) 
7. تحولات استراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرایند جهانی شدن

محمد‌صادق ضیایی؛ محمدمهدی اسماعیلی؛ فرزاد زیویار