دولت الکترونیک،پویای نهادی و بحران اعتمادسازی

نویسندگان

چکیده

در سایه گسترش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، مبادلات بین انسان‌ها از راه دور، جایگزین تعاملات چهره به چهره سنتی شده است. در این مبادلات که تکنولوژی بین ملت و دولت فاصله مکانی و زمانی به وجود ‌آورده است، میزان اعتماد ممکن است دچار نوسان شود. از آنجائیکه وجود اعتماد زیربنای وجود دولتهای دموکراتیک می باشد، این مقاله درصدد است تا اثرات دولت الکترونیک بر نهادهای اولیه و تاثیر آن بر میزان اعتماد به دولت را تبیین کند. عدالت در مدل پنج بعدی نیز به عنوان متغیر اثرگذار بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نظرات سه گروه اساتید مدیریت دولتی، مدیران اجرایی در دولت و دانشجویان مدیریت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین پویائیهای نهادی دولت الکترونیک و میزان اعتماد در بین مردم است.

کلیدواژه‌ها