بررسی ابعاد روانی فلات شغلی و ارائه راهکارهای عملی برون رفت

نویسنده

چکیده

در دنیای پیچیده و متحول کنونی که شاهد رقابت‌های بسیار زیاد جوامع جهت دستیابی به جدیدترین فنآوری‌ها و منابع در عرصه قدرت و تفوق هستیم, منابع انسانی و بالاخص افراد خلاق, ماجراجو, و صاحبان اندیشه‌های نو و بدیع به مثابه گرانبهاترین سرمایه‌های سازمانی بوده که از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردارند. ساختارهای سازمانی جدید به سرعت رو به تغییر نهاده است و نردبانهای ترقی کوتاه و تخت شده است و سازمانها و منابع موجود انسانی‌شان تحت تأثیر عوامل و تهدیدهای مختلفی قرار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به «فلات شغلی» اشاره نمود که چه بصورت آشکار و چه بصورت پنهان نمایان می‌شود, واژه فلات در اصل از مباحث زمین‌شناسی و جغرافیا است و سکون در مسیر حرفه‌ای و شغلی بیانگر رکود, عدم پیشرفت و کاهش یادگیری است و از طرفی نیز القاء کننده نوعی احساس افسردگی و شکست می‌باشد. در این مقاله ضمن پیشینه‌کاوی مقوله فلات شغلی به بررسی ابعاد روانی و نظریات مطرح پرداخته شده و انواع مشهور و مشهود سکون شغلی مورد اشاره قرار گرفته و در نهایت استراتژیهای برون رفت از سکون زدگی نیز ارائه گردیده است که با بهره‌گیری از آنها می‌توان منابع انسانی ایستا و دچار وقفه و فلات را به حرکت, فعالیت و انگیزه مجدد جهت دخالت مشارکت جویانه و خلاقانه واداشت

کلیدواژه‌ها