دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 1874، مرداد 1385 (13)