مولفه‌های اساسی در مدیریت دینی (مطالعه موردی: حکومت نبوی)

نویسنده

چکیده

نظر به اهمیت جایگاه مدیریت در تاریخ بشر و ادیان آسمانی و بالاخص در دین مبین اسلام, بیتردید یکی از زیباترین جلوه‌های مدیریت متعادل که از دیرینگی و تحول آفرینی برخوردار است، مدیریت نبوی است که با اندیشه توانمند و افق دورنگر حضرت پیامبر اعظم اسلام پایهگذاری شد. در این مقاله درصدد تبیین مولفه‌های اساسی این مدیریت سیاسی و فرهنگی هستیم که در مدل مفهومی ارائه شده به سه بعد فردی، کلان و اجتماعی ـ فرهنگی و مولفه‌های چهاردهگانه آن پرداخته شده است. ضمن تبیین مختصر هر کدام از آن‌‌ها مواردی به صورت مطالعه موردی نیز اضافه می‌گردد تا مبانی یاد شده برای خواننده ملموستر و مصداقیتر ارائه گردد. در بخش نتیجه نیز راهکار‌هایی برای اقتباس کارآمد از این مدیریت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها