مبانی فلسفی تئوری‌های سازمان ومدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر با مروری گذرا بر مبانی فکری و فلسفی تحت «پارادایم‌های جامعه‌شناسی کارکردگرا و ساختارگرا»، به بحث تئوری‌های سازمان و مدیریت در قالب این دو پارادایم می‌پردازد. نخست، این پارادایم‌ها شرح داده می‌شود؛ سپس تئوری‌های سازمان و مدیریت را در قالب این پارادایم‌ها طبقه‌بندی کرده و با بحثی چالشی در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های پارادایم کارکردگرا و ساختارگرا به ارائه مدل ترکیبی اقدام می‌کند. در نهایت عنوان می‌کند که ترکیبی از این دو پارادایم در جای خود می‌تواند شرح کامل‌تری از تئوری‌ها ارائه نماید و زمینه تئوری‌پردازی در مدیریت و سازمان را گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها