بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده

چکیده

فرهنگ کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی دو مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزة تئوری‌‌های مدیریت رفتار سازمانی از جایگاه ویژ‌های برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می‌رسد بر هم تأثیرگذار باشند. با توجه به اهمیت این دو مؤلفه مهم رفتاری, در این مقاله که مبتنی بر پژوهشی میدانی در یکی از سازمان‌‌های دولتی ایران می‌باشد, تلاش گردیده تا ضمن تعریفی روشن از مسأله, ادبیات مربوط به این دو مقوله با تأکید بر مطالعاتی که به ارتباط این دو مفهوم باز می‌گردد, مورد بررسی قرار گیرد. سپس, اهداف تحقیق, مدل مفهومی و فرضیات تحقیق, روش تحقیق, جامعه آماری و نمونه‌‌های مورد مطالعه و روش‌‌های تجزیه و تحلیل داده‌‌ها در قالب متدولوژی تحقیق تبیین شده است. یافته‌‌های تحقیق با بهره‌گیری از روش‌‌های مختلف آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول تحلیلی، بخشی دیگر از مقاله را تشکیل می‌دهد که فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داده و در پایان نیز با توجه به نتایج آزمون‌‌های آماری, پیشن‌هاد‌ها و راهکار‌هایی در قالب جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها