شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد شهروندی سازمانی و همچنین بررسی ارتباط مابین شاخص‌های رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی بوده است, در این تحقیق برای شناسایی عوامل موثر بر شهروندی سازمانی با کاوش در ادبیات موجود از الگوی به نام البرات مورمن, ارگن, نیهف, اسمیت, وان سکاتر, مارک سی وان, اسمیت ...... و شش عامل را به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان و مدیران شناسایی شد که این شش شاخص عبارتند از فداکاری, وظیفه‌شناسی, وفاداری, توجه, تحمل‌پذیری (جوانمردی) این و شش عامل را در سازمان‌های موجود به آزمون گذاشته شد تا وضعیت آنها از لحاظ میزان رفتار شهروندی و بررسی ارتباط این شاخص‌ها با عملکرد سازمان بررسی گردد.
براساس آزمون رتبه‌ای فریدمن در سازمان‌های موفق و ناموفق شاخص وظیفه‌شناسی کارکنان بیشترین میانگین رتبه و تحمل‌پذیری (جوانمردی) کمترین میانگین رتبه بدست آمده است.
آزمون T نشان داد که در این سازمانها از لحاظ شاخص‌های انسانی رفتار شهروندی
(O CBI) یعنی شاخص‌های فداکاری, مشارکت (مدنی, اجتماعی, وظیفه‌ای و حمایتی) و توجه, تفاوت معناداری وجود ندارد, اما به لحاظ شاخص‌های سازمانی (O CBI) بین سازمانهای مذکور از لحاظ وظیفه‌شناسی, جوانمردی (تحمل‌پذیری) و وفاداری تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها