بررسی و شناخت چالش‌های استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران(2)

نویسنده

چکیده

بسیاری از سازمان‌ها در بخش دولتی و خصوصی نوعی از نظام پیشنهادها را دارند تا اعضای خود به منظور ارائه طرح‌هایی جهت بهبود امور تشویق نمایند. این طرح‌ها غالبا ً به کمیته‌هایی جهت بررسی ارجاع می‌شوند تا ایده‌های خوب برای اجرا به دست اندرکاران پیشنهاد شوند. فرایند تبدیل ایده به پیشنهاد کاری علمی است که می‌تواند از سوی خود ارائه دهنده، کمیته بررسی کننده، دبیر نظام پیشهاد‌ها، مجری استقرار و اجرای نظام و یا با همکاری همه این‌ها صورت گیرد؛ که البته در آن صورت نتایج مثبتی بر آن پیشنهاد مترتب خواهد بود. اما به دلایلی که در این تحقیق به آن‌ها اشاره می‌شود، سازمان‌ها و از جمله سازمان‌های دولتی که موضوع این تحقیق هستند، بخصوص با توجه به تفاوتی که با سازمان‌های بخش خصوصی دارند ـ و در مقدمه به آن‌ها اشاره شده است ـ در استقرار و اجرا و تداوم نظام پیشنهادها با چالش‌ها و ایرادها و موانعی روبه‌رو هستند. بنابراین، در این پژوهش، نظرات 4 گروه از دست اندرکاران اصلی اجرای این نظام، یعنی مدیران، کارکنان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها در رابطه با چالش‌هایی که این نظام را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بررسی شده و آنان برای از بین بردن یا به حداقل رساندن ایرادها (چالش‌ها)، پیشنهادهای منطقی و عملی ارائه نموده اند. باور این تحقیق بر این است که این پیشنهادها می‌توانند مدیران سازمان‌های دولتی درگیر در اجرای نظام پیشنهادها و نیز مدیرانی را که هنوز به استقرار این نظام اقدام ننموده‌اند، را در استفاده کارآمد از نظام پیشنهادها برای افزایش مشارکت کارکنان و استفاده از نیروی فکری آن‌ها یاری نماید.

کلیدواژه‌ها