بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان می‌باشد. بدین منظور 2 پرسش‌نامه برای تعیین سبک رهبری مدیران و تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان در نظر گرفته شد. جامعه آماری شرکت‌های شهرک صنعتی زنجان شامل 86 شرکت می‌باشد که تمامی مدیران به عنوان نمونه و تعداد 344 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری و تحلیل پرسش‌نامه‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. این نتایج حاصل نشان داد که بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تبادلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه‌ای معنادار وجود دارد و رهبرانی که از سبک رهبری تحول‌آفرین استفاده می‌کنند در افزایش میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمانم، موفق‌ترند و هر اندازه سبک رهبری مدیران از تبادلی به سمت تحول‌آفرین حرکت کرده است، در بین کارکنان شاهد وفاداری بیش‌تری نسبت به سازمان بوده‌ایم.

کلیدواژه‌ها