ارائه و تبیین شاخص‌های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه یکپارچه سازی آن در سازمان‌ها (مقایسه‌ تطبیقی رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا)

نویسندگان

چکیده

این مقاله در ابتدا چیستی رهبری را مورد بررسی قرار داده و به تعاریف معروف در زمینه رهبری می‌پردازد. سپس با مرور اجمالی بر تئوری‌های رهبری، آن‌ها را در تقسیم بندی چهارگانه بررسی می‌نماید. در بخش چهارم طی معرفی مباحث نوین رهبری به معرفی دو مفهوم رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا می‌پردازد، تا ضمن بررسی سبک‌ها و تئوری‌های رهبری طی یک قرن اخیر، معین نماید که چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان این دو مفهوم رهبری وجود دارند. در واقع بعضی افراد سؤال می‌کنند که آیا واقعا میان این مفاهیم تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله در بررسی این سؤال به تمرکز رهبران در این دو حیطه اشاره می‌کند و تفاوت‌های مفاهیم را به لحاظ نحوه تمرکز رهبر بیان می‌کند.
فرض ابتدایی مقاله این است که رهبران تحول گرا تمایل دارند که بیش‌تر بر روی اهداف سازمانی متمرکز شوند، در حالی که رهبران خدمتگزار بیش‌تر بر روی پیروانشان متمرکز می‌شوند. به نظر می‌رسد که تمایل رهبر خدمتگزار در تمرکز بر پیروانش، اولین عاملی می‌باشد که رهبری خدمتگزار را از رهبری تحول گرا متمایز می‌سازد. از طرف دیگر، شباهت‌های زیادی هم میان دو مفهوم رهبری وجود دارد که درک روشنی از هر دو قالب کمک می‌نماید تا شباهت‌های زیاد و فرق مذکور را آشکار نماییم. در مرحله بعد به موضوع توسعه رهبری خدمتگزار پرداخته شده است که در آن، چالش‌هایی که دربرگیرنده رسیدگی و اندازه گیری تجربی، و تغییراتی که در تفکر معاصر در مورد رویکرد رهبری خدمتگزار روی می‌دهد. در نهایت، برای هر دو رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا یک قالب مفهومی رهبری پویا پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها