سبک کار‌آفرینی، ظرفیت محیط و عملکرد سازمان‌ها

نویسنده

چکیده

حوزه فکری سبک کارآفرینی, ظرفیت محیط و عملکرد سازمان‌ها با رویکرد پیکربندی یکی از محورهای اصلی پژوهشی در حوزه کارآفرینی می‌باشد. در این پژوهش چگونگی عملکرد سازمان‌های برخوردار از سبک کارآفرینی و سبک سازگاری در محیط‌های با ظرفیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که بکارگیری سبک کارآفرینی در محیط با ظرفیت نسبت به محیط‌های کم ظرفیت از اثربخشی بالاتر برخوردار است.

کلیدواژه‌ها