چشم‌اندازی نو در باب مزیت رقابتی مبتنی بر منابع

نویسندگان

چکیده

تئوری مبتنی بر منابع، یکی از مهم‌ترین تئوری‌هایی است که در باب مزیت رقابتی در ادبیات مدیریت استراتژیک مطرح گردیده است. این تئوری برخلاف تئوری‌های سازمان صنعتی که مزیت رقابتی را حاصل عوامل بیرونی سازمان می‌دانستند، مزیت رقابتی را حاصل منابعی درونی سازمان دانسته، براین نکته تأکید می‌کند که سازمان‌ها به دلیل ناهمگن بودن منابعی که در اختیار دارند، می‌توانند به مزیت رقابتی پایدار دست پیدا کنند. دودیدگاه متفاوت در باب تئوری مبتنی بر منابع در ادبیات موضوع وجود دارد که تفاوت‌هایی از باب ماهیت و یا ویژگی‌ها در بین این دو به چشم می‌خورد. این دو دیدگاه از سوی دو دانشمند مختلف و مشهور در باب این تئوری ارائه گریده‌اند. در این مقاله با تشریح دو دیدگاه و تحلیل تمایزات آن‌ها یک جمع بندی در خصوص مزیت رقابتی مبتنی بر منابع ارایه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها