دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1876، شهریور 1386 (15) 
6. بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

محمد صادق ضیایی؛ غلامرضا طالقانی؛ محمد مهدی تنعمی؛ عباس نرگسیان