دوره و شماره: دوره 5، شماره 16 - شماره پیاپی 1000340، اسفند 1386، صفحه 1-212 (مدیریت فرهنگ سازمانی)