دوره و شماره: دوره 5، شماره 16 - شماره پیاپی 1000340، اسفند 1386، صفحه 1-212 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
3. طراحی و معرفی دوره‌های آموزش استاندارد تجارت الکترونیکی در ایران

محمد رحیم اسفیدانی؛ روح الله نوری؛ هادی دارمی؛ مسعود شریعتی