طراحی و معرفی دوره‌های آموزش استاندارد تجارت الکترونیکی در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
با ورود فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به حوزه تجارت، استانداردهای تجارت الکترونیکی به یک زبان مشترک تجاری در سطح بین المللی تبدیل شده است تا از طریق کاهش هزینه‌های مربوط به فرایندهای تجاری، افزایش سرعت مبادله اطلاعات تجاری به بنگاه‌ها کمک نمایند تا با افزایش رقابت پذیری خود در سطح ملی و بین‌المللی موانع رشد و حضور خود را در بازارهای جهانی هموارتر نمایند. اما در کشور ما اجرای استانداردهای تجارت الکترونیکی و استفاده از آن‌ها موانع بسیاری وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها آموزش و آگاه سازی می‌باشد. از این رو لازم است که در خصوص توسعه استانداردهای تجارت الکترونیکی به مقوله آموزش این استانداردها توجه خاصی شود. در ابن مقاله تلاش شده است تا با شناسایی بازیگران تجارت الکترونیکی و استخراج نقش‌های آنان در حوزه تجارت الکترونیکی، اهداف آموزش آن‌ها استخرج شده و دوره‌های آموزشی آنان با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص هر یک از مخاطبین طراحی و ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها