مدیریت دولتی و جهانی شدن: رویکردی تطبیقی به سیستم‌ها‌ی مدیریت دولتی در عرصه بین‌المللی

نویسنده

چکیده

چکیده
مقاله حاضر به بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه بین‌المللی و تاثیر آن بر سیستم‌های مدیریت دولتی می‌پردازد. جهانی‌شدن با وجود دیدگاه‌های موافق و مخالف و با همه مزایا و محدودیت‌هایش به عنوان پدیده‌ای چندوجهی و منشوری در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار و پیامدهای مهمی را بر جای می‌گذارد و جنبشی است که نمی‌توان آن را متوقف یا از آن احتراز کرد. سوال مطرح برای اندیشمندان این است که آینده مدیریت دولتی در این عرصه جهانی و پویا چه خواهد بود و نظام‌های مدیریت دولتی در برخورد با این پدیده از خود چگونه واکنش نشان می‌دهند؟ در پاسخ به این دست پرسش‌ها، در بخش دوم مقاله با ذکر مصادیقی از نظام‌های مدیریتی کشورهای در حال توسعه و مقایسه یافته‌ها، واقعیت‌ها، تجربیات و تنگناهای حاکم بر مدیریت دولتی آن‌ها، تلاش می‌شود تا شکاف‌های موجود میان تئوری و عمل مدیریت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهای غربی و غیرغربی) مورد تاکید قرار گیرد. طبعا این گونه تحلیل‌ها بر غنای تئوری‌های کنونی می‌افزاید و به شکل‌گیری مدل‌ها و چارچوب‌های نظری جهت بازسازی محیط جهانی و درک چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف این محیط بر سیستم‌های مدیریت دولتی، کمک شایان توجهی خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها