طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد در سازمان‌های دولتی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت, نقش و تأثیرات روزافزون روابط عمومی کارآمد و اثربخش، و با عنایت به شکاف موجود میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب واحدهای روابط عمومی، و لزوم طراحی الگوی کارآمد روابط عمومی برای سازمان‌های دولتی، این پژوهش در صدد نایل شدن به این هدف بوده؛ لذا ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعیت این سازمان‌ها اقدامات اساسی صورت پذیرد. صاحب‌نظران و محققین در مطالعات مختلف دریافته‌اند که روابط عمومی کارآمد، پیشانی و خط مقدم سازمان‌هاست. در این مقاله که برگرفته از پژوهشی سازمانی است، تلاش می‌گردد تا ضمن مروری بر ادبیات تحقیق در حوزه روابط عمومی، روش شناسی تحقیق را تبیین و در نهایت با توجه به فرضیات تحقیق، یافته‌های پژوهشی که از سازمان‌های دولتی منتخب گردآوری شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، پیشنهادهایی برای بهبود و ارائه کارآمد روابط عمومی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها