بررسی ارتباط بین ویژگی‌های رفتاری و سبک‌های ارتباطی کارآفرینان (در صنایع غذایی استان قم)

نویسندگان

چکیده

چکیده
موج گستردة فعالیت‌های اقتصادی توجه بسیاری از دولت‌ها را به کارآفرینی جلب کرده است. از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین مهارت‌های کارآفرین قدرت ارتباطات آن می‌باشد. از همین رو شناسایی سبک‌های ارتباطی کارآفرینان هدف پژوهش حاضر می‌باشد.
بنابراین، بررسی رابطة بین ویژگی‌های رفتاری کارآفرینانه (قاطعیت، اهل عمل، عزم راسخ، رؤیاپردازی، فداکاری، دلبستگی، موشکافی، کنترل سرنوشت کاری، ثروت‌اندوزی، توزیع ثروت) و سبک‌‌های ارتباطاتی کارآفرینان (شامل سبک‌های کنترلی، برابری، پویا، ساختاری، تفویضی و اجتناب) در صنایع غذایی استان قم, نتیجة تحقیق حاضر می‌باشد. این تحقیق برخلاف پژوهش‌های پیشین به این نتیجه رسید که جامعة مورد مطالعه نسبتاً کارآفرین بوده و ویژگی‌های کارآفرینی در آن زیاد است. همچنین بین ویژگی‌های رفتاری و سبک‌های ارتباطی کارآفرینان ارتباط وجود دارد، که البته از بین شش سبک ارتباطی مورد آزمون، فقط سبک تساوی با ویژگی‌های رفتاری کارآفرینان رابطة معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها