کاربردچارچوب ارزشهای رقابتی در پژوهشهای فرهنگ سازمانی

نویسندگان

چکیده

این مقاله، با مرور روش شناسی‌های مورد استفاده در پژوهش‌های فرهنگ سازمانی، به این موضوع اشاره می‌کند که چارچوب ارزش‌های رقابتی از جمله مدل‌هایی است که بر مبنای آن می‌توان نسبت به پژوهش در حوزه فرهنگ سازمانی اقدام نمود. استفاده از این چارچوب در مطالعه فرهنگ سازمانی گویای نوعی حرکت به سمت فاصله گرفتن از رویکرد کیفی است که وجه مشخص اکثر پژوهش‌های فرهنگی محسوب می‌‌شود.
با توجه به این‌که چارچوب مذکور از سوی تعداد قابل توجهی از پژوهشگران به کار گرفته شده، در این مقاله برخی از مهم‌ترین این مطالعات مورد اشاره قرار گرفته و با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع و ویژگی‌های مثبت آن، تلاش شده است تا ضمن تشویق پژوهشگران به توسعه این الگو در حوزه مدیریت فرهنگ سازمانی، توجه مدیران و کارشناسان سازمان‌ها را نیز به ضرورت استفاده از این روش برای شناخت و تغییر فرهنگ سازمانی جلب نماید.

کلیدواژه‌ها