بررسی روش‌‌های مدیریت هزینه و انتخاب مناسب‌ترین روش مطالعه موردی شرکت واگن پارس اراک

نویسندگان

چکیده

مدیریت هزینه یک سیستم برنامه‌ریزی و کنترل هزینه‌‌هاست که روش‌‌های متفاوتی برای ایجادآن وجود دارد. هر سازمانی با توجه به شرایط خودبایدروش مناسب‌تر را انتخاب کند.در مقاله حاضر، پس از مطالعه تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه سیستم مدیریت هزینه نوین و روش‌‌‌‌های آن ( هزینه یابی فعالیت، هزینه یابی هدفمند ، هزینه یابی کایزن ) سه معیار اساسی و مشترک در هر سه روش را شناسایی و شاخص‌‌های اثر گذار در هر روش را معرفی نموده؛ سپس اولویت هر شاخص را با استفاده از نظر خبرگان و کمی سازی از طریق فازی و همچنین روش AHP به دست آورده است. در ادامه، برای انتخاب مناسب‌ترین روش، مدل سازگاری (Degree of Adaptive) را مورد استفاده قرارداده و اطلاعات لازم را از جامعه مورد مطالعه( واگن پارس) تهیه نموده و مدل را آزمون نموده است و پس از به دست آوردن نتایج میزان سازگاری هر کدام از روش‌‌ها، روشی را که بالاترین میزان سازگاری را با ویژگی‌ها ، فرایند و محصولات شرکت داشته، به عنوان مناسب‌ترین روش مدیریت هزینه به شرکت معرفی نموده، همچنین وضعیت هر کدام از شاخص‌‌ها را در هر سه روش برای شرکت تعیین و راه‌‌‌های ارتقای شرکت را برای نیل به هر یک از روش‌‌‌‌های مدیریت هزینه، ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها