انگیزش در اسلام مدل حلقه‌های متداخل

نویسنده

عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

مقاله پس از ارائه نظرات اندیشمندان راجع به انگیزش و عوامل مؤثر بر عمل انسان، به معرفی نظریه انگیزشی در اسلام تحت عنوان «مدل حلقه‌های متداخل» پرداخته است. این مدل بر گرفته از حدیثی از امام علی(ع) می‌باشد که در آن، انسانها در نوع عمل و عبادت به سه دسته «تجار»، «بندگان» و«آزادگان» تقسیم شده‌اند. با ترکیب این سه گروه، هفت نوع شخصیت بازشناسی شدند که متأثر از عوامل محیطی و درونی و در زمانهای گوناگون، تغییر حالت می‌دهند.
انعطاف پذیری، حلقه‌ها متداخل به جای سلسله مراتب، تأکید بر نیت انسان ها، پذیرش پیچیدگی انسان و برخورداری از رفتاری آشوبناک، جامعیت و شاملیت؛ از جمله ویژگی‌های این مدل می‌باشد. جواز تعمیم مفاد حدیث به مباحث مدیریتی، امکان سنجی رتبه بندی عوامل، سطوح کاربرد مدل و تبیین ویژگی‌های این مدل بر اساس مفاهیم عمده تئوری آشوب در این مدل از جمله مباحثی هستند که باختصار مورد بحث قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها