دوره و شماره: دوره 6، شماره 17 - شماره پیاپی 524557، مرداد 1387، صفحه 1-205 (مدیریت فرهنگ سازمانی)