کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان

2 استادیار دانشگاه شاهد

3 عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که بهره‌وری شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، رضایت شغلی کارکنان می‌باشد. انگیزش و رضایت شغلی در واقع علت و سبب حرکت رفتارهای کارکنان را بیان می کند. از این رو بررسی عوامل اثر گذار بر رضایت شغلی از اهمیت فوقوالعاده‌ای برخوردار خواهد بود. برای این منظور کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مورد مطالعاتی تعیین و سپس نمونه‌ای به حجم 800 نفر از کارکنان این اداره انتخاب و پرسشنامه در بین آن‌ها توزیع و جمع آوری گردید. با استفاده از مدل تحلیل مسیر مولفه‌های غالب اثر گذار بر رضایت شغلی شناسایی و مدل علی طراحی شد. عوامل موثر بر رضایت شغلی آن‌ها بررسی شد. پس از آن با استفاده از مدل تحلیل مسیر، ضمن تحلیل آثار مستقیم متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته، آثار غیر مستقیم آن‌ها نیز بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها