دوره و شماره: دوره 6، شماره 18 - شماره پیاپی 526019، بهمن 1387، صفحه 1-191 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمانها

صفحه 79-93

آرین قلی پور؛ حسین خنیفر؛ سمیرا فاخری کوزه کنان