شناسایی متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مقاله به منظور شناسایی متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم، نخست مدیریت مشارکتی، آموزش، فراهم کردن منابع، فراهم کردن اطلاعات، پیوند با نتایج، برانگیختگی هیجانی، پرورش تجارب برتری شخصی، ایجاد اعتماد، الگوسازی، حمایت کردن، داشتن هدف‌های روشن و ویژگی‌های جمعیت شناختی به عنوان متغیرهای مستقل و توانمندسازی روان‌شناختی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و سپس ارتباط متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با توجه به داده‌های پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل در سطح اطمینان 95% حاکی از آن است که بین آموزش، پرورش تجارب برتری شخصی و فراهم کردن منابع با توانمندسازی روان‌شناختی رابطه معناداری وجود ندارد و سایر متغیرها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با توانمندسازی روان‌شناختی رابطه دارند.
در رابطه با متغیرهای مستقل، نتایج نشان می‌دهد که ارتباط میان مدیریت مشارکتی با توانمندسازی روان‌شناختی در سازمان نسبت به سایر متغیرها در حد بالایی قرار دارد. هم‌چنین طبق این نتایج، متغیر وابسته، یعنی توانمندسازی روان‌شناختی در حد بالایی ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها