رویکردهای توسعه استراتژی در کسب مزیت رقابتی پایدار و مصادیق آن در صنعت خودروی جهانی همراه با تحلیل پیامدهای آن برای صنعت خودروی کشور

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه

چکیده

سؤالی که اکثر محققان رشته مدیریت، سازمان و استراتژی به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند، این است که «چرا برخی از شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های دیگر عملکرد بهتری دارند؟» در مقاطع مختلف زمانی محققان به عوامل متفاوتی در پاسخ به این سؤال توجه کرده‌اند. برخی در رویکرد ساختار صنعت، نقش عوامل بیرون از سازمان یا عوامل محیطی و نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند را برجسته کرده‌اند و برخی با نقد رویکرد پورتری برای عوامل منحصر به فرد داخل شرکت‌ها و منابع و توانمندی‌های استراتژیک شرکت‌ها (رویکرد منبع‌محور) نقش مهمی قایل شده‌اند. هم‌چنین در تکمیل رویکرد منبع‌محور در یافتن منشأهای مزیت رقابتی برخی از محققان، بررسی‌های خود را از داخل مرزهای سازمان به نحوه ارتباط سازمان با ذی‌نفعان بیرونی و به عبارت دیگر، منشأ مزیت رقابتی را در ارتباط‌های بین سازمانی (رویکرد رابطه‌ای) جستجو کرده‌اند. واحد تجزیه و تحلیل برخی دیگر از پژوهشگران از رابطه دودویی، رویکرد رابطه‌ای به ارتباط‌ها و تعامل‌های سازمان در یک شبکه از اتحادها (رویکرد شبکه اجتماعی) تغییر کرد. در این مقاله رویکردهای فوق‌الذکر مورد بررسی بیش‌تر قرار گرفته و تأکید و تمرکز هر یک از رویکردها برای تبیین مزیت رقابتی پایدار با یکدیگر مقایسه می‌شوند و ...

کلیدواژه‌ها