ارایه یک چهارچوب کمّی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی‌گذاری پردیس قم، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار، پس از مرور ادبیات موضوع بر مبنای پژوهش‌های سابق، یک چهارچوب کمّی برای ارزیابی هوش سازمانی تبیین گشته است. این چهارچوب حاوی نوعی ابتکار در موزون‌سازی مدل مفهومی است که با وجود کاربردهای متنوعِ این شیوه در تصمیم‌سازی، پیش از این در عرصه روان‌شناسی و رفتار سازمانی بی‌سابقه بوده است. برای این منظور از نظرات 15 خبره از دانشگاه و ادارات دولتی استفاده شده است و در انتها، علاوه بر ارایه چهارچوب مذکور، برخی استنباطات و پیشنهادات جانبی نیز مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها