بررسی رابطه میان واگذاری فعالیت‌های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی سازمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده

کارآفرینی را به مثابه «موتور توسعه اقتصادی» به کار گرفته‌اند، زیرا می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها که سبب افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماع می‌شود، نقش مهمی داشته باشد. شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در راستای سیاست خصوصی‌سازی اقدام به واگذاری فعالیت‌های خود به بخش خصوصی نموده است. حال نکته مورد توجه این است که اقدام به واگذاری فعالیت‌ها به عنوان یکی از روش‌های خصوصی‌سازی چه نتایجی را برای این سازمان در بر خواهد داشت و اینکه چه تأثیری بر کارآفرینی و توسعه آن خواهد گذاشت. لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که: آیا میان واگذاری فعالیت‌های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها