ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران و نقش آن در بهبود بهره‌وری سازمانی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نتایج ممیزی برای مدیریت، درباره میزان مشارکت مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان باز‌خورد ایجاد می‌کند. ممیزی مدیریت منابع انسانی به طور هدفمند نشان می‌دهد که عملکرد مدیریت منابع انسانی تا چه حد درجهت بهبود بهره‌وری عمل می‌کند. هدف این مقاله، بررسی تفاوت میزان بهره‌وری سازمانی قبل و بعد از ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران است. نتایج این تحقیق نشان داد که بهره‌وری سازمانی پس از اجرای ممیزی مدیریت منابع انسانی، نسبت به قبل از آن بهبود یافته است. هم‌چنین مشخص شد که میزان شاخص توازن فعالیت‌های کاری ـ خانوادگی پرسنل پس از ممیزی، تغییر معناداری نکرده است که در انتها به بررسی دلایل عدم تغییر مناسب این شاخص و راهکارهای ارتقای آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها