دوره و شماره: دوره 7، شماره 19 - شماره پیاپی 532791، مرداد 1388، صفحه 1-193 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
بدبینی سازمانی: علل و پیامدهای آن

صفحه 141-119

اکبر حسن پور؛ روح الله نوری؛ مجتبی کیایی