بدبینی سازمانی: علل و پیامدهای آن

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان و در نهایت بر کارآمدی و اثربخشی سازمان مؤثر می‌باشد. این مقاله به مفاهیم اصلی بدبینی سازمانی و رابطه آن‌ها با دیگر مفاهیم سازمانی می‌پردازد. در ابتدا، مفهوم بدبینی از نگاه رویکردهای روان‌شناسی و منابع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، سپس ضمن تعریف بدبینی سازمانی، به متغیرهای تأثیرپذیر پیامدهای بدبینی در سازمان پرداخته می‌شود. در ادامه مدلی در مورد عوامل تأثیرگذار و پیامدهای آن ارایه می‌شود. این مدل از طریق انتخاب مجموعه‌ای از متغیرها می‌تواند به درک بدبینی سازمانی کمک نماید. در نهایت، نتایج حاکی از آن است، از آن جایی که بدبینی سازمانی ویژگی ذاتی نیست، می‌تواند به وسیله سازمان‌ها مدیریت شود.

کلیدواژه‌ها