دوره و شماره: دوره 7، شماره 20 - شماره پیاپی 550967، بهمن 1388، صفحه 1-200 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی

صفحه 57-78

سید رضا سید جوادین؛ بهروز پورولی


بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

صفحه 79-101

محمد حقیقی؛ ایمان احمدی؛ حمید رامین مهر


رهبری بصیر: اهمیت چشم‌انداز سازمانی

صفحه 139-169

احمد ودادی؛ رضا طهماسبی؛ سید محمد موسوی