سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی- مبادله‌ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ)

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش سنجش و مقایسه کیفیت خدمات و رتبه‌بندی ابعاد آن در شعب بانک ملی شهر اصفهان می‌باشد. بدین منظور از مقیاس سیستمی مبادله‌ای استفاده شده است. این مدل مختص سنجش کیفیت خدمات بانکی می‌باشد. پرسش‌نامه مستخرج از این مدل، 21 سؤالی بوده و در بردارنده 4 بعد کیفیت سیستم خدماتی، کیفیت رفتاری خدمات، کیفیت خدمات دستگاه‌ها و کیفیت مبادله‌ای خدمات می‌باشد. جامعه آماری شعب بانک ملی شهر اصفهان می‌باشد که از بین آنها و به روش خوشه‌ای 14 بانک انتخاب شده و سپس کار نمونه‌برداری از بین مشتریان آنها صورت پذیرفته است. در مجموع 534 نفر پاسخ‌گوی پرسش‌نامه‌ها بودند. با تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، نتایج نشان‌دهنده آن است که کیفیت خدمات و ابعاد آن در نمونه مورد بررسی، در سطحی مطلوب می‌باشد. هم‌چنین بین کیفیت خدمات در شعب با درجه کیفی مختلف، تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج حاصل از رتبه‌بندی نیز حاکی از آن است که ابعاد کیفیت مبادله‌ای خدمات و کیفیت رفتاری خدمات در رتبه اول و دوم و ابعاد کیفیت سیستم خدماتی و کیفیت خدمات دستگاه‌ها در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها