بررسی تأثیر تناسب بین شغل و شاغل بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تناسب شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات به منظور سنجش تعهد سازمانی، پرسش‌نامه 15 سؤالی آلن و می‌یر، و برای سنجش تناسب شغلی پرسش‌نامه بانک اطلاعات شغلی بین‌المللی (O*NET) است، که هریک از پرسش‌نامه‌ها به طور میانگین شامل 21 سؤال می‌باشد. پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی 89/0 و پایایی پرسش‌نامه سنجش تناسب شغلی 87/0 به دست آمد و آلفای کرونباخ هر دو پرسش‌نامه بیش از 7/0 می‌باشد. حجم جامعه آماری مورد نظر 150 نفر می‌باشد. براساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از بین آنها 80 نمونه آماری انتخاب گردید و در نهایت 78 پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید.
جهت تعیین نرمال بودن داده‌های به دست آمده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون نرمال بودن داده‌ها را تأیید کرد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون T مستقل به بوته آزمون قرارداده شدند و تأثیر معنادار و مثبت آنها به اثبات رسید، به این معنا که کارکنانی که از لحاظ شغلی متناسب بوده‌اند، تعهد سازمانی بیشتری داشته‌اند. نتیجه دیگری که از این پژوهش به دست آمد گویای این واقعیت بود که فقط حدود 40 درصد از کارکنان این شرکت از لحاظ شغلی کاملاً متناسب بودند.

کلیدواژه‌ها