بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل می‌پردازد و سعی در ارایه راه‌حل‌ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می‌کند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاری، فردی، درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر.
در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از کارکنان می‌باشد.
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از پرسش‌نامه و برای پاسخ‌گویی به آن از طیف نقطه‌ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از آزمون‏های مختلف آماری شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی- استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است.
یافته‌های آزمون‌ها نشان می‌دهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان شاغل در نظام اداری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها