بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی (در میان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز )

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، مدرس دانشگاه پیام نور شبستر

2 استاد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز انجام شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. 209 نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز در سال‌تحصیلی 87-86 به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی هافستد و شاخص توصیف شغلی بودند. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری بر اساس سؤال‌ها و فرضیة تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون، آزمون T برای گروه‌های مستقل و آزمون تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده، گویای آن است که فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه تبریز از نوع عقلانی می‌باشد و رضایت شغلی در بین سه نوع فرهنگ متفاوت است (p<0/05). هم‌چنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی با توجه به رتبه علمی آنها تفاوت معنادار وجود ندارد (p>0/05). به‌علاوه نتایج آزمون T مبین این بود که بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و کارکنان و نیز بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد (p<0/05). همین‌طور ضریب همبستگی پیرسون نیز مبین وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بود (p<0/05).

کلیدواژه‌ها