طراحی مدل منطقی ابعاد تعامل خرده سیستم‌های سیاسی و اداری در حکومت حق‌مدار بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 ¬دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

بررسی نحو? تعامل دو خرده سیستم سیاسی و اداری در نمونة أعلی حکومت‌داری در طول تاریخ بشر، به طراحی و مدل‌سازی نمونه‌های برتر حکومت‌داری و اداره کمک می‌کند. مشخصات چنین الگویی را می‌توان به‌خوبی از سنت و کلام امام علی (ع) بازیابی نمود. سؤال اصلی تحقیق، بر نحو? تعامل دو خرده‌سیستم سیاسی و اداری در حکومت حق‌مدار علوی ناظر بوده، پژوهشگران برشناسایی ابعاد اثرگذار بر این تعامل تأکید داشته‌اند.
این پژوهش در دو مرحله ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی نهج‌البلاغه و سپس طراحی مدل منطقی معرف مختصات خرده‌سیستم‌های سیاسی و اداری منطبق، بر اساس روش تحلیل منطقی انجام گرفته است. حاصل کار تدوین گزاره‌های بیست و نه‌گانه‌ای است که در پنج بخش طراحی شده‌اند. این گزاره‌ها بر اساس اصل مبنایی توحید و اصول موضوعه برابری مبتنی بر یکسانی در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت و قضایای مبنایی تناسب حق و تکلیف و تسهیل سیر کمال‌گرایی انسان بنیان نهاده شدند. سپس در جریان نظرسنجی از خبرگان حوزه‌های نظری گوناگون، دیدگاه‌های آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، تأیید شد.
با استناد به نهج البلاغه دو خرده‌سیستم سیاسی و اداری به گونه‌ای با یکدیگر تلفیق می گردند که هولوگرامی هماهنگ در جهت اهداف اصلی حکومت

کلیدواژه‌ها