بررسی گرایش خریداران در فرایند تصمیم‌گیری در بازار تلویزیون در شهر اصفهان

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

شتاب روزافزون در انجام مطالعات و تحقیقات بازاریابی و اهمیت آن در تولید و مصرف عصر حاضر باعث شده است تا رضایت مشتری و تحقق خواسته او در صدر اهداف شرکت‌ها قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی گرایش خریداران در فرایند انتخاب و تصمیم‌گیری در بازار تلویزیون در شهر اصفهان می‌باشد.
تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی و نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی است. جامعه آماری در تحقیق حاضر، خریداران تلویزیون در شهر اصفهان می‌باشند و نمونه‌گیری به شیوه تصادفی ساده انجام گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داد که ارزش، کارایی، حجم خرید، مزایا و تنوع در تصمیم خرید مشتریان در هنگام انتخاب تلویزیون مؤثر می‌باشد و عوامل فوق از عناصر اصلی و تعیین کننده گرایش خریداران در هنگام خرید محصولات می‌باشد. هم‌چنین عنصر ارزش رتبه اول را از دیدگاه خریداران در تصمیم خرید آنان کسب نمود. با توجه به نتایج حاصل از آزمون همبستگی، وجود رابطه معنادار بین ارزش و تنوع تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها