بررسی وضعیت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و جهان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری توانمند، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیش‌تر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است. فاصله کشورهایی که از این فن‌آوری به عنوان محور توسعه برنامه‌های ملی خود استفاده می‌کنند و کشورهایی که به صورت مناسب از این پدیده استفاده نمی‌کنند، به شدت روبه افزایش است. بررسی آمارها و اطلاعات موجود کشورها در این زمینه، واقعیت مذکور را تأیید می‌کند.
بررسی وضعیت توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و جهان هدف پژوهش حاضر است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ مقایسه‌ای به ارزیابی و بررسی این روند پرداخته شد. از شاخص‌های مربوط به زیر‌ساخت‌های مخابراتی و اینترنتی به عنوان معیار بررسی در این پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان داد که از جمله قطب‌های موفق در زمینه توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، آمریکا، اروپا و آسیای شرقی می‌باشند. جایگاه ایران نیز در مقایسه با کشورهای هم‌طراز، متوسط پایین ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها