رویکرد چند سطحی در مطالعات سازمان و مدیریت

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری مدیریت ـ سیاستگذاری در بخش عمومی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

طی دهه‌های اخیر محققان سطح خُرد سازمان برای درک رفتار فردی و گروهی تلاش زیادی کرده‌اند، در حالی که محققان سطح کلان برای درک رفتار سازمان‌ها و نهادها به تحقیق و مطالعه پرداخته‌اند. با این وجود، تحقیقات اندکی وجود دارند که در آنها تأثیر سازمان بر رفتار گروهی و فردی، یا تأثیر رفتار فردی و گروهی بر سازمان به عنوان یک کل مورد آزمون قرار گرفته باشد. انجام چنین تحقیقاتی می‌تواند منجر به ایجاد بینشی جدید در مسایل سازمان و مدیریت شده و راه را برای درک بهتر و صحیح‌تر سازمان و اجتماعات انسانی هموار سازد. در مقاله کنونی رویکرد چندسطحی که دیدگاه‌های خُرد و کلان را با هم ترکیب کرده و دانش جامع‌تری از سازمان‌ها ایجاد می‌کند، معرفی شده است. بدین منظور، ابتدا مسأله سطح تجزیه و تحلیل در تئوری‌های سازمان و مدیریت مطرح شده و سپس با ارایه یک مثال، کاربرد رویکرد چندسطحی نشان داده می‌شود. در انتهای مقاله نیز مزایا و معایب اتخاذ این رویکرد در فراگرد ایجاد و توسعه تئوری‌های سازمان و مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها