ارزش‌های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

3 عضو هیأت علمی دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز

چکیده

رفتارهای کاری انحرافی، به رفتاری اطلاق می‌شود که هنجارهای سازمانی را شکسته و سلامت سازمان و کارکنانش یا هر دو را تهدید می‌کند.بحث کسب و کار و کارکردهای مهم آن از جمله بازاریابی، در اقتصاد اسلامی از ملاحظات و ملازمات ارزشی بخصوصی برخوردار است به طوری که پای‌بندی به ارزش‌های اسلامی به عنوان توانمندی محوری برای بنگاه‌های اسلامی در نظر گرفته می‌شود تا تصمیمات کلیدی سازمان را حول این توانمندی اتخاذ نمایند. این پژوهش در صدد است، ارزش‌های اسلامی ناظر بر تصمیمات آمیخته بازاریابی که هسته اصلی علم بازاریابی را تشکیل می‌دهد را مورد بحث و بررسی قرار دهد. جهت دست‌یابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با مطالعه سیره پیامبر(ص)، ائمه معصومین (ع) و با توجه به آیات قرآن کریم و نظریات اندیشمندان بنام اسلامی ارزش‌های مطرح در تصمیمات آمیخته بازاریابی شامل تصمیمات محصول، ‌قیمت‌گذاری، ‌پیش‌برد و توزیع استخراج گردیده است تا با معرفی آن‌ها مساعدتی هر چند اندک برای لحاظ این ارزش‌های الهی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به آمیخته بازاریابی فراهم گردد. بدین منظور ابتدا سیستم و چارچوب ارزش‌های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و بعد از آن با تمرکز برمفهوم و طبقه‌بندی آمیخته بازاریابی، تصمیمات محصول، ‌پیش‌برد و بازارگذاری درچارچوب ارزش‌های اسلامی بیان شده.

کلیدواژه‌ها